Fyzická ochrana objektov

Činnosti pri výkone fyzickej ochrany objektov
 

  • Monitorovať zo stáleho stanovišťa vstup do objektu, dianie a stav v ňom a v jeho bezprostrednom okolí
  • Vykonávať kontrolné obchôdzky v  objekte, monitorovať stav a dianie v ňom, fyzicky kontrolovať vchody a  vjazdy do objektov, budov a zariadení a uzamknutie vstupov do určených priestorov a miestností
  • Vykonávať preventívnu činnosť smerujúcu k eliminovaniu krádeží, poškodzovaniu majetku, jeho vybavenia, zariadenia a pod.
  • Zabezpečiť v objekte stanovený režim kľúčovej služby, vstupu a výstupu pracovníkov, návštevný režim,režim vjazdu a výjazdu vozidiel
  • Zamedziť vstup nežiadúcich osôb a zabrániť násilnému vniknutiu do objektu, poškodzovaniu, vandalizmu a pod.
  • Zabezpečiť vo zverenom priestore poriadok výkonom stanovených hliadkových, dozorných, informátorských a kontrolných činností
  • Obsluhovať technické zabezpečovacie zariadenia, kamerové systémy, EZS, EPS a spojovacie systémy (v určených prípadoch telefónne a rádiostanice) alebo iné určené zariadenia
  • Zabezpečovať opatrenia vyplývajúce z určenej dokumentácie pre prípad urgentných udalostí, vyvolania poplachu a havári

Bezpečné pracoviská

Správcovia administratívnych budov v dnešnej dobe vynakladajú veľké úsilie na zabezpečenie bezpečného pracoviska pre zamestnancov. Fyzická strážna služba môže byť doplnená aj o IP kamerový systém ktorý ešte zvyšuje bezpečnosť a znižuje náklady. Bezpečnostný IP kamerový systém ponúkaný našou spoločnosťou je flexibilný, efektívny a cenovo dostupný počnúc malými systémami až po monitoring viacerých objektov v  ktorejkoľvek časti sveta.

    Stredisko registrovania poplachov je elektronický systém monitorujúci a  kontrolujúci bezpečnostné systémy v chránených objektoch s možnosťou okamžitého zásahu v prípade ohrozenia. Scylla security servis s.r.o. zabezpečuje ochranu objektov prostredníctvom SRP (PCO), ktorý je dislokovaný v prevádzke firmy . Tu je sústredená aj zásahová jednotka, ktorá okamžite po prijatí signálu o narušení objektu odchádza na motorovom vozidle vykonať zásah smerujúci k zadržaniu osoby, ktorá vnikla do chráneného objektu. Na SRP možno na pulte sledovať pohyb osoby, podľa zabudovaných snímačov. Zásahová jednotka je v  nepretržitom spojení so službou, ktorá obsluhuje pult, čo umožňuje úspešnejšie zadržanie osoby, ktorá objekt narušila.

 

   Osobná ochrana predstavuje jednu zo zložitých a náročných úkonov, ktorú môžu vykonávať len špeciálne pripravené osoby. Pri osobnej ochrane sú naši zamestnanci často postavení do situácií s  charakterom najvyšších rizík. Vďaka premyslenej koncepcii v Scylla security servis s.r.o. máme špeciálne vyškolených zamestnancov, ktorí dosahujú veľmi dobre výsledky v tejto oblasti. Nejedná sa len o krátkodobú osobnú ochranu, ako môžu byť krátkodobé návštevy zahraničných VIP, ale aj dlhodobá nepretržitá ochrana osôb.